Reksa Dana

Mata uang Share Class

Fund Fact Sheet

Prospektus

Detail Reksa Dana

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

IDR (Indonesian Rupiah)

ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

IDR (Indonesian Rupiah)

ALLIANZ FIXED INCOME FUND 2

IDR (Indonesian Rupiah)

ALLIANZ SRI KEHATI INDEX FUND

IDR (Indonesian Rupiah)

ALLIANZ RUPIAH LIQUID FUND

IDR (Indonesian Rupiah)